sult)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Video Clip
Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh