Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 2+3 tuổi
  • Điện thoại:
   0359279766
 • Nguyễn Thị Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 4+5 tuổi
  • Điện thoại:
   0944397686
  • Email:
   nguyenthitrac0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 4+5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972785045
 • Nguyễn Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 2+3 tuổi
  • Điện thoại:
   0976547467
  • Email:
   phuongvybn@gmail.com
 • Trương Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987261816
  • Email:
   truonghuemnhl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0963367725
  • Email:
   nguyenthompk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0342000868
  • Email:
   nguyenthihuyenac0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915473546
  • Email:
   linhtung2125@gmail.com
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn