Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Nguyễn Thị Thơm
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ phó tổ chuyên môn 2+3 tuổi
    • Điện thoại:
      0359279766
  • Nguyễn Thị Trà
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng tổ chuyên môn 4+5 tuổi
    • Điện thoại:
      0944397686
    • Email:
      nguyenthitrac0hlbn@bacninh.edu.vn
  • Nguyễn Thị Minh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ phó tổ chuyên môn 4+5 tuổi
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0972785045
  • Nguyễn Thị Thu Phương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng tổ chuyên môn 2+3 tuổi
    • Điện thoại:
      0976547467
    • Email:
      phuongvybn@gmail.com
  • Trương Thị Huệ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng
    • Điện thoại:
      0987261816
    • Email:
      truonghuemnhl@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thơm
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0963367725
    • Email:
      nguyenthompk@gmail.com
  • Nguyễn Thị Huyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0342000868
    • Email:
      nguyenthihuyenac0hlbn@bacninh.edu.vn
  • Phạm Thị Toan
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0915473546
    • Email:
      linhtung2125@gmail.com
  • Nguyễn Văn A
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0986857789
    • Email:
      nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Nguyễn Văn B
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0914097000
    • Email:
      nvb@edu.vn