Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh